ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਿਲਾਰੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਨਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਚ ਕੇ ਨਿੱਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਲਾਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ?

ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਕੁਜ ਕ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ,ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਤੇ ਕੇਹੜਾ ਕਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਗਿਆ?ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਪਰਵਾਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ,ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਜ ਸਹੀ ਹੋਗਿਆ ?

ਸਿਵਾਏ ਪੋਸਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੇ ਮਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਫੇਰ ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ,ਖੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਜ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਾਂ,ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ!ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਿਲਾਰੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਨਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਚ ਕੇ ਨਿੱਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਲਾਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ?

ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਕੁਜ ਕ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ,ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਤੇ ਕੇਹੜਾ ਕਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਗਿਆ?ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਪਰਵਾਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ,ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਜ ਸਹੀ ਹੋਗਿਆ ? ਸਿਵਾਏ ਪੋਸਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੇ ਮਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਫੇਰ ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ,ਖੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਜ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਾਂ,ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *