ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ

ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ IELTS ਵਿਚ 4 ਬੈਂਡ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਰੀ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤ ਤਨਖ਼ਾਹ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਡ ਲੀਵ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਨਸ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇੇਗਾ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਹਲੂਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਫ੍ਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੰਗਰੀ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ IELTS ਵਿਚ 4 ਬੈਂਡ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਰੀ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤ ਤਨਖ਼ਾਹ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਡ ਲੀਵ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਨਸ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇੇਗਾ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਹਲੂਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਫ੍ਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੰਗਰੀ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *